บุคลากร

ประกาศรับสมัครครู

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนรัฐในการสรรค์สร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมุ่งเน้นบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนภาค การศึกษาแรกในปี 2558

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีความประสงค์รับสมัครครูในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาเคมี 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาชีววิทยา 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาพลศึกษา หรือศิลปะ หรือดนตรี หรือนาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ ครูสาขาวิชาเคมี ครูสาขาวิชาชีวิวิทยา และครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยานิพนธ์) หรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือปริญญาเอกตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (รวมผู้กำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา และผู้กำลังทำวิทยานิพนธ์)
ครูสาขาวิชาภาษาไทย ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา และครูสาขาวิชาพลศึกษา หรือศิลปะ หรือดนตรี หรือนาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (หลักสูตรวิทยานิพนธ์) หรือปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือปริญญาเอกตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (รวมผู้กำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา และผู้กำลังทำวิทยานิพนธ์)

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
 • สามารถปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลา และประจำที่จังหวัดระยองได้
 • ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผู้จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และ/หรือมีประสบการณ์ในการสอนหรือ การทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครทุกตำแหน่งกรุณายื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
 • จดหมายแสดงความจำนงการสมัครงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี)
 • ประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
 • จดหมายแนะนำหรือจดหมายรับรองจำนวน 2 ฉบับ หรือมากกว่า โดยอย่างน้อย 1 ฉบับมาจากอาจารย์ที่เคยสอน ขอให้ผู้สมัครเสนอชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Email Address ของบุคคลอ้างอิงมาในส่วนสุดท้ายของประวัติย่อด้วย จากนั้นมูลนิธิฯ จะติดต่อกับ บุคคลอ้างอิงโดยตรง ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการติดตามให้บุคคลอ้างอิงส่งจดหมายแนะนำหรือจดหมายรับรองมายังโครงการจัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก ภายใน 15 วันหลังจากวันหมดเขตการรับสมัคร

ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารและหลักฐานมายัง

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก
สำนักงาน SCI 1st FRC (ตรงข้าม Amazon Embrace) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผู้ติดต่อ: สุนันท์ ธรรมเถกิงกิจ
อีเมล์: sunan.t@pttplc.com

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน ภารกิจของครู ค่าตอบแทน สวัสดิการและเงื่อนไขทั่วไปในการจ้าง ได้ที่ www.pttgroup-rasa.com

หมายเหตุ:

 • การรับสมัครครูข้างต้นเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีและไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในกรณีผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกยังไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนจะส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถขอรับใบอนุญาตดังกล่าวภายใน 2 ปี
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะกำหนดในวันทำสัญญาให้ได้ภายใน 1 ปี